• Belangrijke mededeling! Met ingang van heden is ons WHATSAPP NUMMER veranderd naar 0182 - 20 00 11.
  Wilt u ons liever bellen? Dat kan op ons bekende nummer 0182 - 20 00 22. Uiteraard blijven we ook per e-mail bereikbaar op info@tandartspraktijkwestergouwe.nl

 • Privacybeleid

   

  Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Westergouwe B.V. streeft er naar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende  Wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Tandartspraktijk Westergouwe B.V. verwerkt van haar patiënten of andere geïnteresseerden.

  Indien je patiënt wordt van Tandartspraktijk Westergouwe B.V., of om een andere reden persoonsgegevens aan Tandartspraktijk Westergouwe B.V. verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

  Categorieën persoonsgegevens

  Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

  1. Verantwoordelijke

  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  Sara Kazemi. Burgemeester van Dijkesingel 49, 2809 RB Gouda, 0182 20 00 22, KvK nummer van de organisatie is 68558465.
  De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@tandartspraktijkwestergouwe.nl

  1. Welke gegevens worden verwerkt door Tandartspraktijk Westergouwe B.V. en voor welk doel

  2.1  Als u patiënt bent bij Tandartspraktijk Westergouwe B.V. kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen of werken;

  a) voor- en achternaam en geboortedatum;
  b) adresgegevens;
  c) Telefoonnummer
  e) E-Mail adres;
  f) BSN nummer;
  g) gegevens inzake gezondheid en medicijngebruik;
  h) De naam van uw zorgverzekeraar;
  i) De naam van andere zorgverleners;
  j) Tijdstip van uw afspraak;
  k) Betalingsgegevens.

  2.2    Tandartspraktijk Westergouwe B.V. verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  Je naam, adres, geboortedatum, BSN nummer, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor; contact over het maken van;, herinneren van afspraken, correspondentie, ,  de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

  a) Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven en de eventuele opzegging daarvan;
  b) Het inloggen op uw account;
  c) Het bijhouden van uw medisch dossier;
  d) Het inplannen van een afspraak;
  e) Het uitvoeren van een behandeling;
  f) Het bijhouden van door u aangeven voorkeuren;
  g) Het verbeteren van onze dienstverlening;
  h) Verwerken van de nota via onze factoringmaatschappij Anders Medical waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben.

  2.3    Tandartspraktijk Westergouwe B.V. kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

  1. Bewaartermijnen

  3.1    Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy verklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

  1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

  4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Tandartspraktijk Westergouwe B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

  4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Tandartspraktijk Westergouwe B.V.  gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacy beleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

  1. Verwijzingen naar websites van derden

  Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

  6.1    Via het E-mailadres (info@tandartspraktijkwestergouwe.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. de organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

  6.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met Tandartspraktijk Westergouwe B.V. (info@tandartspraktijkwestergouwe.nl) Tandartspraktijk Westergouwe B.V. zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.

  6.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop Tandartspraktijk Westergouwe B.V. je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (info@tandartspraktijkwestergouwe.nl) niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

  6.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan de praktijkmanager van Tandartspraktijk Westergouwe B.V. (info@tandartspraktijkwestergouwe.nl).

  1. Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

  Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen.
  Deze wijzigingen zullen via onze praktijk-website bekend worden gemaakt.
  Wij raden u daaromaan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

               Contactgegevens:

  Tandartspraktijk Westergouwe B.V.
  Burgemeester van Dijkesingel 49
  2809 RB  Gouda
  0180 20 00 22 optie 4
  info@tandartspraktijkwestergouwe.nl
  Contactpersoon: Sara Kazemi

  Tandartspraktijk Westergouwe

  Tandartspraktijk Westergouwe is een tandartspraktijk waar gestreefd wordt naar tandheelkunde van hoogwaardige kwaliteit. Met het gehele team zetten wij ons in om u de best mogelijke mondzorg te geven.

  Contactgegevens

  Burgemeester van Dijkesingel 49
  2809 RB Gouda

  0182 - 20 00 22
  info@tandartspraktijkwestergouwe.nl
    0182 - 20 00 11 (alleen WhatsApp)

  Spoed

  Bij acute pijn of andere spoedgevallen, belt u naar Dental 365, Van Limburg Stirumstraat 1, 2805 BD te Gouda. Telefoonnummer 085-0189444