• Belangrijke mededeling! Met ingang van heden is ons WHATSAPP NUMMER veranderd naar 0182 - 20 00 11.
  Wilt u ons liever bellen? Dat kan op ons bekende nummer 0182 - 20 00 22. Uiteraard blijven we ook per e-mail bereikbaar op info@tandartspraktijkwestergouwe.nl

 • Algemene voorwaarden

   

  De website wordt u aangeboden door Tandartspraktijk Westergouwe. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Tandartspraktijk Westergouwe via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

  Artikel 1. Gebruik van de website

  1.1 Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Tandartspraktijk Westergouwe is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.
  1.2 Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Tandartspraktijk Westergouwe mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Tandartspraktijk Westergouwe heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
  1.3 Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Tandartspraktijk Westergouwe u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
  1.4 Tandartspraktijk Westergouwe behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
  1.5 De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Tandartspraktijk Westergouwe.
  1.6 Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de door u gevraagde dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Tandartspraktijk Westergouwe voor meer informatie.

  Artikel 2. Gebruiksregels

  2.1 Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
  2.2 Indien Tandartspraktijk Westergouwe constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Tandartspraktijk Westergouwe zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Tandartspraktijk Westergouwe zonder waarschuwing ingrijpen.
  2.3 Indien naar het oordeel van Tandartspraktijk Westergouwe hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Tandartspraktijk Westergouwe of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Tandartspraktijk Westergouwe gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
  2.4 Tandartspraktijk Westergouwe is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Tandartspraktijk Westergouwe gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
  2.5 Tandartspraktijk Westergouwe behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

  Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

  3.1 Tandartspraktijk Westergouwe onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Tandartspraktijk Westergouwe dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
  3.2 Tandartspraktijk Westergouwe mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

  Artikel 4. Intellectueel eigendom

  4.1 De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Tandartspraktijk Westergouwe of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Tandartspraktijk Westergouwe, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

  Artikel 5. Duur en opzegging

  5.1 Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Tandartspraktijk Westergouwe aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
  5.2 U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Tandartspraktijk Westergouwe.
  5.3 Tandartspraktijk Westergouwe is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

  Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

  6.1 Tandartspraktijk Westergouwe mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
  6.2 Tandartspraktijk Westergouwe zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
  6.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

  Artikel 7. Overige bepalingen

  7.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  7.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Tandartspraktijk Westergouwe gevestigd is.
  7.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  7.4 Tandartspraktijk Westergouwe is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
  7.5 Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Tandartspraktijk Westergouwe schriftelijk zijn aanvaard.
  7.6 Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.

  Module Webshop

  Indien Tandartspraktijk Westergouwe een webshop exploiteert zijn daarop de volgende bepalingen van toepassing.

   

  Artikel 1. Prijzen en informatie

  1.1 Alle op de website en in andere van Tandartspraktijk Westergouwe afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
  1.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de koopovereenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

  Artikel 2. Totstandkoming koopovereenkomst

  2.1 De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod van Tandartspraktijk Westergouwe en het voldoen aan de daarbij door Tandartspraktijk Westergouwe gestelde voorwaarden.
  2.2 Indien u het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tandartspraktijk Westergouwe onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

  Artikel 3. Herroepingsrecht

  3.1 U heeft het recht de op afstand gesloten koopovereenkomst met Tandartspraktijk Westergouwe binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
  3.2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat u in een fysieke winkel zou kunnen.
  3.3 U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
  3.4 U kunt de koopovereenkomst binnen 14 dagen ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Tandartspraktijk Westergouwe, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Tandartspraktijk Westergouwe kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Tandartspraktijk Westergouwe bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft u nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
  3.5 Reeds door u (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding worden terugbetaald aan u op dezelfde wijze als dat u de bestelling heeft betaald. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Tandartspraktijk Westergouwe de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Tandartspraktijk Westergouwe aanbiedt het product zelf af te halen, mag Tandartspraktijk Westergouwe wachten met terugbetalen tot Tandartspraktijk Westergouwe het product heeft ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  3.6 Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

  Tandartspraktijk Westergouwe

  Tandartspraktijk Westergouwe is een tandartspraktijk waar gestreefd wordt naar tandheelkunde van hoogwaardige kwaliteit. Met het gehele team zetten wij ons in om u de best mogelijke mondzorg te geven.

  Contactgegevens

  Burgemeester van Dijkesingel 49
  2809 RB Gouda

  0182 - 20 00 22
  info@tandartspraktijkwestergouwe.nl
    0182 - 20 00 11 (alleen WhatsApp)

  Spoed

  Bij acute pijn of andere spoedgevallen, belt u naar Dental 365, Van Limburg Stirumstraat 1, 2805 BD te Gouda. Telefoonnummer 085-0189444